Otpad

 

OTPAD KOD NAS

Pokušavajući približiti radnje i postupke koje vrše generatori otpada, podržavamo činjenicu o integralnom sistemu upravljanja otpadom. Takav sistem čine više mera i postupaka. Evropska iskustva govore o velikoj efikasnosti termičke obrade gde su tri zemlje Slovenija, Austrija i Danska napravile velik korak ka stvarnoj racionalizaciji, tako što iskorišćuju energiju dobijenu spaljivanjem opasnih otpada gde do izražaja dolazi velika kaloričnost npr. industrijskog opasnog otpada. Tako dobijenu energiju koriste za zagrevanje drugih postrojenja ili objekata.

Kod nas u Republici Srbiji nema postrojenja za ovakav tretman otpada, pa dolazimo do problema koji je vrlo opasan,a zove se neadekvatno upravljanje otpadom.

Mi kao društvo opšte posmatrano imamo jedan negativan stav prema deponijama i samom otpadu koje završava na tim deponijama,jer nam je svest na malom nivou,a industrijalizacija koja je kod nas danas prilično mirna,ostavila je u nasleđe ogromnu količinu svih vrsta otpada.U periodu rasta industrije nismo doneli nikakav strateški plan za upravljanje otpadom koje bi naredne generacije sprovele u konkretno delo,tako da danas imamo nerešena stanja iz oblasti zaštite životne sredine i upravljanja otpadom na republičkom nivou.Generatori koji poseduju sami na stotine tona otpada dobili su i otpad iz raznih humanitarnih pošiljki koje su često dolazile upravo zato da bi tu nečiji otpad i ostao. Neadekvatno i nekontrolisano postupanje sa otpadom jeste ogroman problem sa kojim se susreću sve zemlje sveta,a posebno one u tranziciji.

U Republici Srbiji je takav pristup poprimio gotovo alarmantne razmere i država mora preko svojih nadležnih institucija odgovorno i odlučno reagovati. Moramo kao društvo imati odgovorniji odnos prema svim aspektima zaštite životne sredine.

 

 

O OTPADU-NASTANAK

Nastanak svih vrsta otpada je rezultat rasta i razvoja ljudske populacije,razvoj velikih urbanih sredina i naselja i njihovih pratećih delatnosti.Rezultat toga su velike količine svih vrsta otpada koje zagađuju životnu sredinu. Nema živog bića na svetu koje u takvoj brzini i količini proizvodi otpad kako to može ljudsko biće.Predviđanja o mogućim količinama otpada u budućnosti su alarmantna.Čak pet puta više u narednih deset godina  što je ubrzanje koje nećemo moći pratiti sa današnjom tehnologijom i načinom razmišljanja kod upravljanja otpadom.

U Republici Srbiji se usvaja Nacionalna strategija upravljanja otpadom na sednici Vlade Republike Srbije. Imamo dokument koji nas zapravo tera na donošenje novih pravila kakva postoje unutar EU,ali inertnost birokratije je problem gde ta strategija nažalost gubi bitku. Najjednostavnije rečeno otpad nastaje u svim kategorijama društva,a sistem upravljanja otpadom morao bi pratiti tok sistematizacije otpada do pojave nekih novih vrsta nastanka i otpada uopšte.

Zakon o upravljanju otpadom odredio je mesta nastanka otpada ,kao i njegove kategorije u skladu sa međunarodnim propisima koje je zemlja ranije prihvatila i potpisala.

Znači imamo otpad prema:

- mestu nastanka

a)komunalni otpad

b)otpad nastao u procesu proizvodnje

 ,a dalje prema                          

- agregatnom stanju

a)   kruti

b)  tečni

c)   gasoviti

d)  praškasti

..i naravno                  

-svojstvu

a)      inertan opasan

b)      neopasan

c)      opasan

 

ŠTA JE TO OTPAD?

Pod definicijom možemo reći da je otpad svaka tvar ili predmet određen propisanom kategorijom koju vlasnik baca,ima nameru da baci ili jednostavno mora baciti. Otpad je u suštini velika količina neiskorištenih tvari koje nam u odgovornom postupanju može itekako dobro poslužiti. Svi mi svakodnevno proizvodimo otpad u vidu starih novina, otpadaka od hrane, plastičnih boca, istrošenih baterija, raznih konzervi, delova automobila kao i mnogo drugih oblika otpada. Da bih jasnije prikazali definiciju otpada moramo objasniti i vlasničku strukturu otpada. Vlasnik otpada je svako lice koje u svom vlasnišvu ima otpad,a proizvođač otpada je fizičko ili pravno lice čijom aktivnočću nastaje otpad ili koje menja sastav i svojstva otpada, bilo da se to radi prethodnom obradom ili nekim drugim postupcima.

Kada je reč o mestu nastanka otpada, kao i o njegovim svojstvima, peduzeće’’ DRA GROUP’’ se specijalizovalo za upravljanje i postupanje sa otpadom nastalim u procesu proizvodnje, pripreme i korišćenja farmaceutskih proizvoda, uključujući lekove kojima je istekao rok upotrebe, ali i onim vrstama opasnog ottpada koji je nastao u zdravstvenim centrima, laboratorijama, kliničkim centrima, specijalnim industrijskim postrojenjima tipa elektrana (PCB), cementara (AZBESTNO VLAKNO, CEPLATIN), PTT i elektrodistribucije(trafo-ulje/PCB), auto industrije, boja i lakova, organskih rastvarača, čvrstog otpada koji je nastao u procesima čišćenja površina zaprljanih bojama i lakovima, uljima, industrija limenki i ambalaže, prehrambenoj industriji-aditivi, pesticidi, elektronski otpad.

 

Reč je svakako o najsloženijem svojstvu otpada,a to je:

OPASAN OTPAD

Pod tim nazivom svrstava se otpad čija je kategorija opasan,ali da bi dobio kategoriju opasan mora zadovoljiti još jedno od svojstava: toksičnost, mutagenost, kancerogenost, eksplozivnost, samozapaljivost, nadražljivost, infektivnost i mnoga druga svojstva te kategorije. Svaki opasan otpad zapakovan u ambalažu bilo koje vrste, staklo, metal, karton, plastika itd., od te ambalaže stvara isto tako opasan otpad.

Opasan otpad predstavlja pravu opasnost po ljudsko zdravlje i životnu sredinu, jer sadrži svojstvo koje ugrožava bezbednost ljudi u bližem i daljem okruženju. Takav otpad se mora kontrolisati i nadzirati po svim važećim propisima. Opasan otpad nikada ne smemo odlagati,prevoziti i mešati sa neopasnim, čak ni kada je prerađen nego moraju postojati adekvatna privremena skladišta za tu namenu. 

07 05 13*    Čvrsti otpaci koji sadrže opasne supstance

11 01 13*    Otpadi od odmašćivanja koje sadrže opasne supstance

13 02 06*    Sintetička motorna ulja, ulja za menjače

13 03 10*    Ostala ulja za izolaciju i prenos toplote

13 01 11*    Sintetička hidraulična ulja

15 01 10*    Ambalaža koja sadrži ostatke opasnih supstanci ili je kontaminirana opasnim supstancama

16 02 09*    Transformatori i kondenzatori koji sadrže PSB

16 02 15*    Opasne komponente iz odbačene opreme

17 06 03*    Ostali izolacioni materijal koji se sastoji od ili sadrži opasne supstance

18 01 06*    Hemikalije koje se sastoje od ili sadrže opasne supstance

 

INERTAN OTPAD

To je otpad koji ne podleže značajnijim fizikalnim,hemijskim ili biološkim promenama.Ne rastvara se i ne sagoreva,pa ne zagađuje životnu sredinu i ne ugrožava zdravlje ljudi u njegovom neposrednom okruženju.

17 01 01    Beton

17 01 02    Cigle

17 01 03    Crep i Keramika

 

NEOPASAN OTPAD

Svaka vrsa otpada koja nema niti jednu karakteristiku opasnog otpada,spada u kategoriju neopasnog otpada.

 02 04 03   Muljevi od tretmna tečnog otpada na mestu nastajanja

05 01 14   Otpad iz razhladnih kolona

06 13 03   Ugljena čađ

09 01 08   Fotografski film i papir koji ne sadrži srebro ili jedinjenja srebra

09 01 10   Kamere za jednokratnu upotrebu bez baterija

  

KOMUNALNI OTPAD

Otpad nastao isključivo u domaćinstvu,te otpad nastao od proizvodne ili uslužne delatnosti ,ako je po svojstvima i sastavu isti kao otpad iz domaćinstva.

Kod komunalnog otpada postoje razlike u:

-kućnom otpadu koji se proizvede isključivo svakodnevno i koji se isto tako i sakuplja.

 

-biodegradabilnom otpadu koji nastaje iz ostataka prehrambenih artilkala i baštenski otpad koji se dobija  sadnjom ratarskih kultura ili kompostiranjem biljnih vrsta .

20 03 01 Mešani komunalni otpad

20 03 02 Otpad sa pijaca

20 03 03 Ostatci od čišćenja ulica

20 01 08 Biorazgradljivi kuhinjski i otpad iz restorana

 

OTPADNA AMBALAŽA

Nastaje isključivo raspakovanjem proizvoda koji su zaštrićeni u transportu.

Razne vrste i oblici plastike ,kartona,papira,kutija i stakleanih boca.

 

15 01 01 Papirna i kartonska ambalaža

15 01 02 Plastična ambalaža

15 01 03 Drvena ambalaža

15 01 06 Mešana ambalaža

 

KOMERCIJALNI ILI PROIZVODNI OTPAD

To je vrsta otpada nastalog u proizvodnom procesu  u industriji,zanatstvu,i

drugim procesima,a po sastavu i svojstvima se razlikuje od komunalnog otpada.

Proizvodnim otpadom se ne smatraju ostaci proizvodnog procesa koji se koriste u proizvodnom procesu istog proizvođača.

 16 01 03   Otpadne gume

13 01 09* Mineralna hlorovana hidraulična ulja

13 01 11* Sintetička hidraulična ulja

13 02 05* Mineralna nehlorovana ulja, ulja za menjače i podmazivanje

13 02 06* Sintetička motorna ulja,ulja za menjače i podmazivanje

 

INDUSTRIJSKI OTPAD

Industrija je najveći proizvođač takvog tipa otpada,a industrijske zone su lokacije gde se nalazi i najviše opasnog otpada.

06 03 13* Čvrste soli i rastvori koji sadrže teške metake

16 01 07*  Filteri za ulje

16 01 14* Antifriz koji sadrži opasne supstance

16 02 15* Opasne komponente uklonjene iz odbačene opreme

16 06 01* Olovne baterije

13 01 11* Sintetička hidraulična ulja

Osnovni Cilj

Osnovni cilj je efikasno spovođenje politike zaštite životne sredine i...

Saradnja

Preduzeće ’’DRA GROUP’’ sarađuje sa pojedincima  i ustanovama kojima je...

EDUKACIJA

Preduzeće ’’DRA GROUP’’se aktivno bavi edukacijom stanovništva i generatora iz...

Dozvole

Za sakupljanje i transport opasnog otpada:
...