EDUKACIJA

Preduzeće ’’DRA GROUP’’se aktivno bavi edukacijom stanovništva i generatora iz oblasti otpadnih materija,kao i na popularizaciji širenja strategije razvoja zaštite životne sredine. Edukacija je osnov za zdravu i bezbednu životnu sredinu,jer neobaveštenost dovodi do smanjenja interesovanja građana i generatora otpada, a sa tim i do smanjenja ekološke svesti i pravilnog i održivog upravljanja otpadom.

Ciljna populacija jeste najmlađe stanovništvo, ali i svi veliki generatori otpada koji sa aspekata životne sredine ugrožavaju ekološki prihvatljiv standard za očuvanje flore i faune u bližoj i daljoj okolini. Da bi sa otpadom mogli postupati prihvatljivo za životnu sredinu ,moramo od početka imati jedan prihvatljiv i prilagodljiv sistem odnosa sa svim vrstama otpada.

Jednostavan i svima prihvatljiv princip.Ako živite u stanu teško je bez pomoći nekog preduzeća koji se bavi delatnošću otpadnim materijama,uskladiti te potrebe,zato se svi generatori otpada moraju pridržavati ovog uputstva. Naš cilj u edukaciji je upravo postepeno podizanje svesti kod građana za što bolje i zdravstveno prihvatljivije upravljanje otpadom. Često građani u neznanju bacaju opasan otad i time ugrožavaju sebe i sredinu u kojoj borave. Donošenjem novog Zakona o upravljanju otpadom sada je zakonska obaveza generatora da preuzmu nazad otpad koji su prodali, a koji iz bilo kog razloga nije upotrebljen ili iskorišćen. Podržavamo ideju da se na robnim deklaracijama označi tačno mesto vraćanja opasnog otpada npr. lekova sa isteklim rokom,starih baterija,istrošenog ulja i slično.

Osnovni Cilj

Osnovni cilj je efikasno spovođenje politike zaštite životne sredine i...

Saradnja

Preduzeće ’’DRA GROUP’’ sarađuje sa pojedincima  i ustanovama kojima je...

EDUKACIJA

Preduzeće ’’DRA GROUP’’se aktivno bavi edukacijom stanovništva i generatora iz...

Dozvole

Za sakupljanje i transport opasnog otpada:
...