Privredno Društvo DRA Group® d.o.o.

DRA Group® d.o.o. teži ka harmonizaciji aktivnosti u sferi upravljanja otpadom sa ciljem povećanja efikasnosti i odgovornosti u ekološkom upravljanju resursima i njihovoj potrošnji.

Privredno društvo DRA Group® d.o.o. nastoji uspostaviti saradnju sa drugim poslovnim entitetima koji u svom razvoju ili tehničkoj proizvodnji stvaraju otpad. Naš predlog je da se saradnja uspostavi u samom početku izrade gotovog proizvoda čime bi se osiguralo sticanje uslova za pravilno upravljanje otpadom. Taj proces podrazumeva:

Pravilno određivanje EWC koda

Pravilno razdvajanje otpada pri mestu nastanka

Pravilno pakovanje i obeležavanje

Pravilno podnošenje zahteva za ispitivanje

 

Dosadašnja iskustva su pokazala da se greške čine na početnom mestu stvaranja otpada, te da se time stvaraju neželjeni i nepotrebni troškovi koji se lako mogu izbeći. Istovremeno, neblagovremeno planiranje tokova otpada za sobom povlači ugrožavanje životne sredine i zdravlja drugih. Stoga je veoma važno zauzeti ispravan stav prema upravljanju otpadom kako bi se stvorili uslovi za poboljšanje dugoročne sigurnosti svih građana i primerom podizala svest istih.

CÉLOK

Alapvető célunk a környezetvédelmi politika hatékony alkalmazása és a polgárok...

EGYÜTTMŰKÖDÉS

A DRA GROUP együttműködik az egyénekkel is és az intézményekkel is akik munka...

OKTATÁS

”DRA GROUP”- vállalat aktívan részt vesz a lakosság és a hulladék termelők...

Engedélyek

Engedély: az egységes környezethasználati engedély kiadását 1 gyűjtéséhez és a...