Privredno Društvo DRA Group® d.o.o.

DRA Group® d.o.o. teži ka harmonizaciji aktivnosti u sferi upravljanja otpadom sa ciljem povećanja efikasnosti i odgovornosti u ekološkom upravljanju resursima i njihovoj potrošnji.

Privredno društvo DRA Group® d.o.o. nastoji uspostaviti saradnju sa drugim poslovnim entitetima koji u svom razvoju ili tehničkoj proizvodnji stvaraju otpad. Naš predlog je da se saradnja uspostavi u samom početku izrade gotovog proizvoda čime bi se osiguralo sticanje uslova za pravilno upravljanje otpadom. Taj proces podrazumeva:

Pravilno određivanje EWC koda

Pravilno razdvajanje otpada pri mestu nastanka

Pravilno pakovanje i obeležavanje

Pravilno podnošenje zahteva za ispitivanje

 

Dosadašnja iskustva su pokazala da se greške čine na početnom mestu stvaranja otpada, te da se time stvaraju neželjeni i nepotrebni troškovi koji se lako mogu izbeći. Istovremeno, neblagovremeno planiranje tokova otpada za sobom povlači ugrožavanje životne sredine i zdravlja drugih. Stoga je veoma važno zauzeti ispravan stav prema upravljanju otpadom kako bi se stvorili uslovi za poboljšanje dugoročne sigurnosti svih građana i primerom podizala svest istih.

GOALS/AIMS

Our primary goal is the efficient implementation of environment protection...

WORKING WITH US

“DRA GROUP” company collaborates with individuals and institutions whose work...

EDUCATION

 “DRA GROUP” company is actively involved in education...

The license

The license: to issue an integrated permit for collection and transport of...